Tidig bedömning/180 dagars bedömning

Tidig bedömning

Hög sjukfrånvaro kan leda till personligt lidande för de som drabbats av sjukdom samt ger ökade kostnader för arbetsgivaren. För att nå en hög frisknärvaro och förhindra ohälsa är det förebyggande arbetet grundläggande. Tidiga insatser minskar korttidsfrånvaron och minskar risken att sjukfrånvaron blir lång.

PersonalSupport erbjuder ett individuellt program för deltagare som har återkommande korttidssjukskrivningar eller där bedömningen görs att det finns risk för ohälsa.

  • Individuellt program för deltagare som har haft och har återkommande korttidssjukskrivningar
  • Medarbetaren har 2 – 3 träffar med rehabkonsult i Personalsupports lokaler
  • Återkoppling och dokumenterad sammanfattning från rehabkonsult till berörd chef och medarbetare, trepartsmöte

Kartläggning och bedömning av sjukskrivna medarbetare inför 180:e sjukskrivningsdagen.

Försäkringskassan bedömer alla sjukskrivnas arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Om FK anser att din anställde klarar ett på marknaden förekommande arbete så kommer de att dra in sjukpenningen. En 180 dagars bedömning kan i god tid ge arbetsgivaren och den anställde en planering som gör att båda parter hittar en framtida lösning. Exempel på vad en bedömning kan mynna ut i är återgång i ordinarie arbete, helt eller delvis, omplaceringsförslag, arbetshjälpmedel, tjänstledighet, omskolningsförslag, fysisk aktivitet, samtalsstöd mm. Även att undvika egen sjuklön för företaget.

180 dagars bedömning utförs (förslagsvis efter ca 3-4 mån sjukskrivning) enligt följande:

• Inledande möte (alternativt via telefon)
• Kartläggning, vägledning och information med medarbetare om vilka vägar   som finns, 2-3 träffar med rehabkonsult
• Avslutande möte
• Skriftlig dokumentation

Vi gör kartläggningen i god tid i våra egna lokaler eller på ”neutral mark”. En kartläggning där vi tittar på yrkesbakgrund, utbildning, fritidsintressen, social situation, eventuella medicinska besvär, arbetssituation, trivsel, starka och mindre starka sidor.

Vi informerar om hur Försäkringskassans system är uppbyggt och vad som eventuellt kan hända efter 180 sjukskrivningsdagar.

Avslutande möte med ansvarig chef/HR följt av slutdokumentation med rekommendationer.

Vi är godkända hos Försäkringskassan angående arbetsplatsnära stöd vilket innebär att ni får tillbaka halva kostnaden för utredningen efter en ansökan från er.