Grupputvecklingsinsats

En gruppinsats inleds med ett samtal mellan beställare och Personalsupports konsult där vi identifierar vilka behov som tycks föreligga samt vilka insatser som skulle kunna vara aktuella.
Vanligen sker därefter en kartläggning genom individuella intervjuer med berörda medarbetare, chef och ev HR representant, i syfte att få en så komplett bild av situationen som möjligt.
Utifrån det behov som framkommer kan insatserna se ut på lite olika sätt:

Form:
Föreläsning
Workshop
Handledning till medarbetare, chef eller grupp
Samtalsstöd och medling

Ämnen:
Grupputvecklingsfaser (Wheelan)
Verktyg för att ta tillvara hela gruppens kompetens – kunskapsintegration
Relationsstärkande aktiviteter
Friskfaktorer
Relationen till chefen och chefens dilemma
Relationen till kund
Relationen till mig själv
Kontrolluppfattning, mindset, motivatorer, hantera frustration/stress
Relationen till kollegor
Vanliga fällor när vi ”stöttar” kollega – att förekomma konflikter
Vi är olika på många sätt
Gränssättningsstrategier
FIRO, Belbins teamroller, DISC mm
Kommunikation (kommunikationsnivåer, att lyssna, feedback, jag-budskap mm)
Mötesteknik
Krishantering
Att hantera förändring/normal utveckling
Konflikthantering och samarbetsutveckling

Målgrupp:
Berörda medarbetare
Chef, HR
Samtliga