Arbetsplatsnära stöd/AFA

Vi stödjer dig och dina medarbetare till en friskare arbetsplats

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Från och med den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om utredningar, samtalsstöd, att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd med mera.

Kan användas vid:
Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
Risk att den anställda blir sjukskriven
Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivning
Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven.

Bidraget täcker till 10 000 kr per medarbetare och år och högst 200 000 kr per arbetsgivare och år.

Vi stödjer er med ansökan som görs via Försäkringskassan.
Du kan läsa mer Här

Arbetsplatsnära stöd
Du som arbetsgivare kan få bidrag för köp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din medarbetare att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning. Det kallas arbetsplatsnära stöd.

Arbetsplatsnära stöd kan exempelvis behövas

  • Vid upprepad korttidsfrånvaro
  • Vid signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Om det finns risk för att en medarbetare kan bli sjukskriven
  • Om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning
  • Om det finns risk för att en medarbetare blir långvarigt sjuskriven

Bidrag lämnas för halva kostnaden av insatsen, dock max 7000 kronor per insats. Arbetsgivare kan få bidrag till flera insatser för samma person.

AFA rehabiliteringsstöd
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet.

Stress och livsstilsförändring
Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga båda för psykiska och/eller fysiska besvär.

  • Föreläsningar
  • Fysisk aktivitet